tirsdag 6. oktober 2009

Sponheim som fylkesmann?

Lederen i Hordaland Arbeiderparti, Sveinung Valle, tar til orde for at Lars Sponheim ikke bør bli ny fylkesmann i Hordaland. Begrunnelsen er todelt: For det første er Sponheim kontroversiell og for lite samlende. For det andre er han ikke særlig populær i fylket, ettersom han ikke greide å bli gjenvalgt til Stortinget.

Sveinung Valle har sikkert gode grunner for å si det han sier. Men det han sier er ikke gode grunner for at Sponheim ikke bør bli fylkesmann.

Til det siste først: Et stortingsvalg er ingen popularitetskonkurranse - og gudskjelov for det! At Sponheim manglet 360 stemmer på gjenvalg forteller oss fint lite om hvor populær han er. Det eneste det forteller oss er at han manglet 360 stemmer. Jeg, for min del, har stor sans for Lars Sponheim. Men jeg stemte ikke på ham. Jeg stemte på det partiet som både Valle og jeg tilhører, nemlig Arbeiderpartiet. Det finnes tusenvis av grunner til at folk stemmer som de gjør. Personlig popularitet er sikkert en slik grunn, men langt fra den eneste.

Argumentet til Valle kan like gjerne snus på hodet: Det er godt gjort av en person fra et lite parti fra en kommune innerst i Hardangerfjorden å gjøre det Sponheim vitterlig har gjort: Ikke bare har han blitt gjenvalgt flere ganger, han har også greid å gjenreise partiet Venstre fra noe som så ut som den sikre død, ja, han fikk til og med partiet tilbake i regjering. Og det er dette han vil bli husket for som rikspolitiker. Som politiker fra Hordaland har Lars Sponheim oppnådd mer enn det de fleste av fylkets politikere noen gang har oppnådd. Man trenger ikke være Venstrevelger for å innse det.

Så til den første innvendingen: Jeg er enig i at Sponheim kan være kontroversiell, spissformulert, arrogant, pompøs og dermed også utrolig irriterende. Sett fra et rent partisynspunkt tilhører han opposisjonen. Han ville ha regjeringsskifte. Det ville ikke jeg. Han ville ha en statsminister fra Høyre. Det ville ikke jeg. Han er og blir en borgerlig politiker.

Men her snakker vi forbi partipolitikk. Spørsmålet er om Sponheim kan bli en god og spennende fylkesmann? Ja, det tror jeg. Det kommer litt an på hva slags fylkesmann vi er ute etter, men jeg vil heller ha en person med meningers mot og klar tale enn en person som drukner bak prosedyrer og byråkrati i utøvelsen av et ombud som tross alt ikke er uten viktighet.

Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket, og skal føre tilsyn med at lokale politiske nivå (primærkommunene og fylkeskommunen) følger opp vedtak fra sentralt hold. Dette tilsynet er viktig på flere områder; skole, helse, miljø, familiesaker - for å nevne noe. De sakene fylkesmannen engasjerer seg i er ofte nettopp kontroversielle; da er ikke poenget å være "samlende," poenget er å sikre at viktige vedtak faktisk blir satt ut i livet. Det vi minst av alt trenger er en person som er mer opptatt av husfreden og av egen popularitet enn av å sikre nasjonale standarder og nasjonale målsettinger. Jeg kan godt se for meg at Sponheim kan bli en fylkesmann som er villig til å ta de nødvendige oppgjørene når slike spørsmål står på spill.

La meg med en gang legge til at det heller ikke er noe poeng i seg selv at fylkesmannen er kontroversiell. Tvert i mot, det ligger i sakens natur at fylkesmannen må kunne samarbeid godt med det lokale og regionale politiske nivået; - innenfor rammen av det tilsynet han er satt til å føre. Men at Sponheim er en markert og tydelig partileder på nasjonalt nivå forteller oss nokså lite om hvor god han vil være til å samarbeide lokalt, med kommuner under alle typer politisk ledelse.

Jeg ser ingen alvorlige argumenter mot at han bør få prøve seg, dersom han skulle ønske det. Jeg tror han ville bli en god og tjenlig fylkesmann. Det betyr ikke at jeg mener Sponheim er den opplagte kandidaten, for jeg kjenner ikke de andre kandidatene - og blant dem kan det være flere kvalifiserte folk. Derfor håper jeg i det lengste at det er kvalifikasjonene til de ulike kandidatene som til slutt avgjør valget av fylkesmann, og ikke den type vurderinger som Sveinung Valle har gjort seg til talsmann for.

8 kommentarer:

Håkon sa...

Jeg tok en titt i Wikipedia for å finne navnene på fylkesmennene. Videre tittet jeg litt på nett for å finne partitilhørighet.
De ukjente fant jeg ikke tilhørighet så lett på nett :

FRP OSLO

KRF Hordaland
KRF Sør Trønderlag

Sp Oppland
SP Østfold

H Troms
H Vestfold

SV Aust Agder (nødløsning)
SV Nord-Trønderlang

AP Buskerud
AP Hedmark
AP Møre og Romsdal
AP Nordland
AP Rogaland
AP Finnmark
AP Telemark

Ukjent Vest-Agder
Ukjent SognSom vi ser så har da H og FRP som har ca 40% oppsluttning av folket ved valg 3 fylkesmenn.
AP som har mindre enn 40% ved valg har ca 7.

Jeg forstår godt at en AP mann mener at Sponheim er udugelig når AP på den måten kan komme opp i 8.

Spørsmålet er bare hva AP mener om demokratiet. Om man infilterer alle maktposisjoner med sine mennesker så spiller det liten rolle hvem som er på toppen.
Og toppen er dem folket velger.
Se bare på statens eierskap i store industrikonsern. AP folk blir plassert i Telenor og Statoil osv.

Er dette en heldig utvikling ? Eller bør vi se mot USA ?
Der tjenestemenn helt ned på lokalt nivå blir byttet ut med presidentskifte ?

Og - i såfall. Er det gjennomførbart ? Må ikke dette vedtas av et Storting som er preget av et flertall av de som allerede har infiltrert ?

Tom Sudmann Therkildsen sa...

Takk for kommentar. Det virker på meg som du mener at fordelingen av fylkesmenn bør reflektere partienes oppslutning ved valg. Det er jeg ikke uten videre enig i. Jeg mener fylkesmenn bør utnevnes på bakgrunn av kvalifikasjoner i den gitte situasjonen. Selv om disse kvalifikasjonene kan være litt uklare, dreier det seg i hovedsak om bred politisk og administrativ erfaring, - noe f.eks. Lars Sponheim helt udiskutabelt har.

Så skriver du om å "infiltrere maktposisjoner." Det må i så fall bety at en utnytter makt på en ikke-legitim måte. En slik språkbruk kan jeg ikke støtte. Det er en ting å være uenig i utnevnelsen av bestemte kandidater, og noe helt annet å hevde at utnevnelsen ikke er legitim. Så lenge fylkesmenn - og andre statlige ledere - utnevnes av demokratisk valgte organer, og disse organene derfor har legitimitet, må vi tåle at det blir valgt andre kandidater enn de vi selv foretrekker. Det er viktig og bra at vi har en offentlig debatt om offentlige utnevnelser, men det er også viktig at vi er presise i språkbruken!

Håkon sa...

Jeg er enig med deg i at det ikke bør være slik at man plasserer sine egne ut fra bakgrunn, men pga kvalifikasjoner.

Alikevel må man ha våkne øyne å se at det ikke er slik. AP plasserer ( utenom ett untak, Bernander i NRK) sine egne i alle slike posisjoner.

Tenk når en AP man kom inn i Statoilstyret og mente det var så vanskelig at engelsk var businesspråket i det selskapet. Kvalifikasjoner eller partibok ?

Når du igjen ser listen over fylkesmenn så er det vanskelig å tro at dette er tilfeldig utfra partitilhørighet og kun pga kvalifikasjon! Eller tror du det er slik ?

Er det stort sett AP folk som er kvalifiserte ? Og de andre stort sett ikke-kvalifiserte ?

Uansett - er det ikke politikere som avgjør kvalifikasjonen ?

Fylkesmann er faktisk et ikke-politisk verv. Man skal representere Kongen i det fylket man skal arbeide med. Alikevel er det bare politikere som får disser verv. Som en pensjon etter endt tjeneste om du vil.

Om det var kvalifikasjoner - er det helt utenkelig at det er kvalifiserte mennesker utenfor politikken ?
Selvfølgelig er det ikke det.
Og det er kanskje det beste beviset på at politisk tilhørighet er avgjørende.

Tom Sudmann Therkildsen sa...

Jeg takker igjen for din kommentar, men jeg sitter likevel med en følelse av at du allerede har bestemt deg for hva du mener om disse spørsmålene. Du vil gjerne ha bekreftelser på at landet blir "infisert" av maktkåte sosialdemokrater.

Beklager, jeg kan ikke hjelpe deg.

Ditt eksempel med Kjell Bjørndalen som medlem i styret for StatoilHydro er egentlig ganske dårlig. Kjell Bjørndalen var i mange år leder av Fellesforbundet, organisasjonen for svært mange av de som jobber i leverandørindustrien for norsk oljevirksomhet. Å antyde at han ikke skulle være kvalifisert til en slik oppgave er meningsløst, om han er flytende i engelsk eller ikke. Kvalifikasjoner er mange ting, - det er i seg selv en nyttig innsikt. Å være leder av det største forbundet for landets industriarbeidere er i mine øyne helt klart kvalifiserende for å sitte i styret til alle de store norske industriselskapene jeg kan komme på.

Når det gjelder stillingen som fylkesmann har det vært vanlig i flere tiår at erfarne rikspolitikere fyller denne oppgaven. Det finnes unntak, og det bør det gjøre. Men det var du som brukte begrepet "infiltrasjon" - ikke jeg. Jeg bare viste til det faktum at en legitim utnevnelse fra et legitimt organ neppe kan kalles ikke-legitim. Det er du som må rydde opp i språkbruken.

Er det bare medlemmer av Ap som er kvalifiserte? Selvfølgelig ikke. For min del er jeg medlem av Ap og jeg ville ikke hatt noe i mot om en person som f.eks. Lars Sponheim ble fylkesmann. Det har jeg da også skrevet nokså tydelig om. Jeg er også helt åpen for at vi skal vurdere kandidater utenfor politikken, - de finnes sikkert. Men tradisjonen er altså at fylkesmannen gjerne er en rutinert rikspolitiker, og det er ikke helt uten grunn når en tenker på de oppgavene som ligger i selve jobben; nettopp i grenseflaten mellom politikk og forvaltning.

Håkon sa...

Takk for at du følger opp.
Jeg argumenterer ut fra hva jeg mener er rett.
Jeg har ofte hørt "at det er tradisjon for..." argumentet.
Det er egentlig ganske tomt. Hvordan kan vi endre og nyskape et samfunn om vi ikke skal endre ting det er tradisjon for ?
Det var tradisjon å ta med LO i statsråd før. Den tradisjonen er heldigvis over. Hvordan klarte de det når det var tradisjon for det ?
Jo - ved å komme med endringer.

Tradisjons argumentet er derfor ikke noe å vise hensyn til. Man må styre etter det som er rett til enhver tid. Ikke etter det som har vært.

Bjørndalen har en lang og tro tjeneste for fagforening og arbeiderbevegelsen.
Han kan ikke språket. Han kan ikke noe om oljeleting eller produksjon.
Han er i mine øyne godt kvalifisert som de ansattes representant eller leder for en av fagforeningene i Statoil.
Ikke som representant for hovedeieren.

Alikevel tilbake til listen min i innlegg 1.
Jeg mener at det er påfallende mange AP mennesker i denne administrasjonen. Noe det sikkert er tradisjon for.

Tom Sudmann Therkildsen sa...

Enda en gang; takk for kommentar. Jeg tror fortsatt ditt anliggende er et helt annet enn å støtte mitt syn om at vi ikke bør la usaklige argumenter komme i veien for at Lars Sponheim eventuelt kan bli fylkesmann i Hordaland. Det var dette jeg skrev om i min blogg.

Ditt poeng er et helt annet, nemlig at ordningen med fylkesmenn bevisst og ikke-legitimt blir utnyttet av Arbeiderpartiet til å "infiltrere" samfunnet. Det handler altså ikke om Sponheim, men om det du mener er ikke-legitim utøvelse av makt.

Her kan jeg ikke følge deg, og denne diskusjonen er uansett på siden av det som var mitt opprinnelige poeng.

Å hevde at en av landets fremste fagforeningsledere ikke kan "noe om oljeleting eller produksjon" er ikke bare direkte feil, men også uttrykk for en svært snever oppfatning om hva som er relevant bakgrunn for å sitte i styret i selskapet. Vi kan ikke ha bare ingeniører, geologer og geofysikere i styret av et oljeselskap, eller bare flyvere i styret for et flyselskap eller bare leger og helsearbeidere i styret for et helseforetak. Et godt styre representerer en solid breddekompetanse i forhold til virksomheten og dens forhold til omverdenen. Å hevde at en fagforeningsleder per definisjon har begrenset evne til å ivareta statens eierinteresser er både arrogant og usaklig. Heldigvis er dette synet ikke svært vanlig.

Jeg er helt åpen for at det kan finnes personer uten rikspolitisk erfaring som kan fylle oppgaven som fylkesmann på en god måte. Det har aldri vært noe poeng for meg at vi må ha en politiker i denne rollen. Jeg har utelukkende pekt på hva som har vært mest vanlig de siste tiårene, og jeg tar gjerne en diskusjon om akkurat det poenget.

Vil du bryte ned tradisjoner kan du gjerne få støtte fra meg. Men det var vel ikke egentlig hva du var ute etter?

Håkon sa...

Neida, det var ikke det jeg var ute etter, bare poengtere argumentasjonsteknikken.

Forøvrig var poenget mitt at det ikke er så rart at en AP kar mener en annen fra sitt parti er mer kvalifisert.

Litt på siden kan jeg minne om regionsreformen til Bondevik. Jens avsluttet det prosjektet ganske tidlig i sin rødgrønne regjering med ( ifølge avisene ) grunngivingen : "Fylkene og fylkesmenne ville ikke".

Det er kanskje litt vanskelig å gjennomføre en reform når det er viktige mennesker i sitt eget parti som går en utrygg fremtid i møte ? Kanskje det kan bli litt uro i partiet av slikt ? Upopularitet ?

Tom Sudmann Therkildsen sa...

Vel, vel. Jeg har forstått såpass at du neppe er noen Ap-velger, og at du stiller store spørsmål ved de motivene folk måtte ha for å la seg velge til ulike oppgaver og ombud. Min verden er nok litt enklere; jeg deler ikke din frykt for "infiltrering" og jeg synes det er enklere å forholde meg til det folk faktisk sier enn å lage egne teorier om hva de "egentlig" mener. Min erfaring er at personer som deltar i politikken utelukkende for å sikre sin egen framtid gjerne har kort levetid. Og det er vel bra, tross alt?

Uansett, du har fått fram dine poenger og jeg mine. Takk for ordskiftet. Hilsen Tom